imam al-ghazali

al-ghazali


Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi’i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat pada abad Pertengahan.
beliau berkuniah (berjuluk) Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar beliau al-Ghazali ath-Thusi berkaitan erat dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi’i menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi’i. beliau berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahiranya.

makam al-ghazali, thus-khorasan


Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak dalam berhujjah. beliau digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. beliau sangat dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. beliau berjaya menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. beliau juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum beliau memulai pengembaraan, beliau telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami. Imam al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Makkah, Madinah, Jerusalem, dan Mesir. beliau terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi beliau telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. beliau sangat kuat beribadat, wara’, zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT.
Pada tingkat dasar, beliau mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, beliau mula mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fiqih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keeempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqih, Abu Nasr al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Kemudian beliau dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.
Karya-karya beliau dalam pelbagai fan ilmu antara lain:
Teologi:
-Al-Munqidh min adh-Dhalal.
-Al-Iqtishad fi al-I`tiqad.
-Al-Risalah al-Qudsiyyah.
-Kitab al-Arba’in fi Ushul ad-Din.
-Mizan al-Amal.
-Ad-Durrah al-Fakhirah fi-Kasyf Ulum al-Akhirah.
Tasawwuf:
-Ihya Ulumuddin (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama), merupakan karya beliau yang terkenal.
-Kimiya as-Sa’adah (Kimia Kebahagiaan).
-Misykah al-Anwar (The Niche of Lights).
Filsafat:
-Maqasid al-Falasifah.
-Tahafut al-Falasifah “buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushdi dalam buku Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence).”
Fiqih:
-Al-Mushtasfa min `Ilm al-Ushul.
Logika:
-Mi`yar al-Ilm (The Standard Measure of Knowledge).
-al-Qistas al-Mustaqim (The Just Balance).
-Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq (The Touchstone of Proof in Logic).
profil lengkap:
Nama: Al-Ghazali (الغزالي)
Algazel.
Lahir: 1058, Thus, Iran
Meninggal: 1111, Thus, Khorasan.
Aliran/tradisi: Islam Sunni (Shafi’i, Ash’ari).
Minat utama: Teologi, Filsafat Islam, Fikih, Sufisme, Mistisisme, Psikologi, Logika, Kosmologi
Gagasan penting: skeptisisme, okasionalisme
Dipengaruhi: Al-Qur’an, Muhammad, Imam Shafi’i, Abu al-Hasan al-Asy’ari, al-Juwayni, Avicenna
Mempengaruhi: Ibnu Rusyd, Nicholas of Autrecourt, Aquinas, Abdul-Qader Bedil, Descartes, Maimonides, Ramón Martí, Fakhruddin Razi, Ahmad Sirhindi, Shah Waliullah.
sumber: wikipedia.

!!jangan cari profilnya di facebook, beliau ga’ buat akun di situ!!
radenfaletehan.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s